About Victim Support

Victim Support has been commissioned by the Welsh Government as the Official National Hate Crime Report and Support Centre for Wales.

The All Wales Hate Crime Criminal Justice Board are seeking a single mechanism and process for ensuring victims receive support and can report hate; therefore our services are promoted locally and Regional Equality Groups and Organisations are working with us to provide victim services without over-burdening or confusing victims.

Our locally based Victim Care Unit will make contact with Victims who have been referred to us within 48 hours of the crime or incident being reported, and we will conduct a needs assessment with the victim to identify what support is required. Support services are allocated to a member of staff within 72 hours of the needs assessment being completed to arrange with the victim how they would like support to be delivered (e.g. face to face or over the phone).

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cymorth i Ddioddefwyr i weithredu fel Canolfan Genedlaethol Swyddogol ar gyfer rhoi Cymorth ac Adrodd am Droseddau Casineb yng Nghymru.

Mae Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Troseddau Casineb Cymru Gyfan yn ceisio cael un proses a dull i sicrhau bod dioddefwyr yn cael cefnogaeth briodol ac yn gallu adrodd am gasineb; felly mae ein gwasanaethau yn cael eu hyrwyddo yn lleol, ac mae Grwpiau a Sefydliadau Cydraddoldeb Rhanbarthol yn gweithio gyda ni i ddarparu gwasanaethau i ddioddefwyr gan sicrhau nad ydym yn eu drysu ac yn rhoi gormod o bwysau ar ddioddefwyr.

Bydd ein Huned leol Gofal i Ddioddefwyr yn cysylltu â Dioddefwyr sydd wedi cael eu cyfeirio atom o fewn 48 awr o’r adeg cafodd y drosedd neu ddigwyddiad ei riportio, a byddwn yn cynnal asesiad ar anghenion y dioddefwr i ganfod pa gefnogaeth sydd ei angen. Mae gwasanaethau cefnogi yn cael ei ddyrannu i aelod o staff o fewn 72 awr o gwblhau’r asesiad ar anghenion, i drefnu gyda’r dioddefwr sut yr hoffent gael y gefnogaeth (e.e. wyneb yn wyneb neu dros y ffôn).