Chwilio am help gyda throseddau casineb?

Gall ein cefnogaeth gyfrinachol, annibynnol a rhad ac am ddim eich helpu i ymdopi ac adfer o effaith troseddau casineb.

Cael cefnogaeth
Adrodd am droseddau casineb
Gweld y fersiwn iaith arwyddion

Beth yw troseddau casineb?

Mae troseddau casineb yn drosedd a gyflawnwyd yn erbyn rhywun oherwydd eu:

  • Hil;
  • Crefydd;
  • Tueddfryd Rhywiol;
  • Anabledd;
  • Hunaniaeth Drawsryweddol

Gelwir y rhain yn nodweddion gwarchodedig. Gallwch brofi troseddau casineb yn seiliedig ar un neu fwy o'r uchod, neu os tybiwyd bod gennych un neu fwy o'r nodweddion gwarchodedig hyn.

Effaith Troseddau Casineb

Os ydych wedi dioddef trosedd casineb, efallai y byddwch chi’n teimlo llawer o emosiynau nad ydych yn siŵr sut i ddelio â nhw.

Gallai’r rhain fod yn:

Emosiynol – Crio afreolus, cynnwrf, aflonyddwch, cywilydd, ofn, hunllefau, diffyg teimlad, euogrwydd, rhwystredigaeth ac anobaith

Ymddygiadol – dirywiad mewn perthnasau personol, gwyliadwrusrwydd paranoiaidd, osgoad, unigedd, gwahaniad a cholli hunaniaeth

Efallai hefyd y bydd gennych anafiadau corfforol neu golledion ariannol o ganlyniad i’r drosedd. Er enghraifft, efallai y bu ymosodiad, neu efallai bod eich eiddo wedi cael ei niweidio.

Cysylltwch â ni

Ffoniwch

Gallwch ein ffonio’n rhad ac am ddim heddiw 24/7 365 diwrnod y flwyddyn ar 0300 3031 982

E-bostiwch

Gallwch anfon e-bost atom yn Casineb.CrimeWales@victimsupport.org.uk

Sgwrsio Byw

Bellach mae gennym gyfleuster sgwrsio byw ar gael ar ein prif wefan. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Adrodd am drosedd casineb

Gallwch adrodd am droseddau casineb yn uniongyrchol i'n staff sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig.

Mae am ddim, yn gyfrinachol, a gallwch chi adrodd ar-lein neu dros y ffôn.

Ffoniwch ni: 0300 30 31 982.

Adrodd ar-lein

Mewn argyfwng dylech gysylltu â'r Heddlu bob amser ar 999.Os nad yw’n argyfwng, gallwch gysylltu â'ch heddlu lleol ar 101.

My Support Space

Adnodd ar-lein am ddim yw My Support Space a ddyluniwyd gan yr elusen annibynnol Cymorth i Ddioddefwyr i'ch helpu i reoli'r effaith y mae trosedd wedi'i chael arnoch chi.

Ymweld

Plant a phobl ifanc

Mae You & Co yn rhaglen ieuenctid Cymorth i Ddioddefwyr sy'n helpu pobl ifanc i ymdopi ag effeithiau troseddau.

Ymweld