Beth yw trosedd casineb?

Unrhyw drosedd y mae’r dioddefwr neu unrhyw unigolyn arall yn ystyried ei bod wedi’i hysgogi gan elyniaeth neu ragfarn yn seiliedig ar ei

  • Hil neu hil ganfyddedig;
  • Crefydd neu grefydd ganfyddedig;
  • Cyfeiriadedd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol canfyddedig;
  • Anabledd neu anadbledd canfyddedig
  • Hunaniaeth drawsryweddol neu hunaniaeth drawsryweddol ganfyddedig

Mae hyn yn golygu, os ydych chi’n teimlo eich bod wedi dioddef trosedd o ganlyniad i gael eich targedu ar gyfer un o’r meysydd uchod, gallwch ei adrodd i ni neu’r heddlu fel trosedd casineb.

 

Gwyliwch y ferswn iaith arwyddion

Effaith Troseddau Casineb

Os ydych wedi dioddef trosedd casineb, efallai y byddwch chi’n teimlo llawer o emosiynau nad ydych yn siŵr sut i ddelio â nhw.

Gallai’r rhain fod yn:

Emosiynol –  Crio afreolus, cynnwrf, aflonyddwch, cywilydd, ofn, hunllefau, diffyg teimlad, euogrwydd, rhwystredigaeth ac anobaith
Ymddygiadol – dirywiad mewn perthnasau personol, gwyliadwrusrwydd paranoiaidd, osgoad, unigedd, gwahaniad a cholli hunaniaeth

Efallai hefyd y bydd gennych anafiadau corfforol neu golledion ariannol o ganlyniad i’r drosedd. Er enghraifft, efallai y bu ymosodiad, neu efallai bod eich eiddo wedi cael ei niweidio.

Mae pawb yn cael eu heffeithio’n wahanol, ac nid oes ffordd ‘iawn’ i deimlo ar ôl dioddef trosedd casineb. Dyna pam yr ydym yn cynnig cefnogaeth wedi’i deilwra i’ch anghenion chi i’ch helpu i ymdopi a gwella o effeithiau troseddau casineb.

Ein Gwasanaethau

Mae ein holl wasanaethau am ddim ac yn gyfrinachol.

Mae gennym staff a gwirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig ledled Cymru a all roi cefnogaeth emosiynol i chi ac unrhyw un arall a allai fod wedi’u heffeithio gan y drosedd i’ch helpu chi i ymdopi a gwella.

  • Gallwn wneud pethau’n haws trwy eirioli gyda’r heddlu a thai.
  • Gallwn eich helpu i deimlo’n ddiogel eto gyda diogelwch personol ac yn y cartref.
  • Gallwn eich cyfeirio at asiantaethau eraill i sicrhau eich bod yn cael y gefnogaeth orau

Cysylltu â ni

Gallwch ein ffonio’n rhad ac am ddim heddiw 24/7 365 diwrnod y flwyddyn ar 0300 3031 982

Gallwch anfon e-bost atom yn Hate.CrimeWales@victimsupport.org.uk

Adrodd am Drosedd Casineb

Os ydych chi’n meddwl eich bod wedi dioddef trosedd casineb, gallwch ffonio’ch heddlu lleol i’w adrodd ar

  • 101 (dim argyfwng) neu
  • 999 (os yw’n argyfwng)

Os nad ydych yn teimlo’n barod i fynd i’r heddlu, gallwch hefyd gysylltu â ni ar y dulliau cyswllt uchod i adrodd trosedd casineb, neu gallwch lenwi ffurflen adrodd gyfrinachol ar-lein trwy glicio yma