Cymorth a Chefnogaeth Trosedd Casineb

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn darparu cymorth annibynnol a chyfrinachol am ddim i ddioddefwyr a’r rhai sydd wedi gweld achosion o Droseddau Casineb yng Nghymru drwy ein Hadroddiad Troseddau Casineb Cenedlaethol a’n Canolfan Gymorth. Mae gennym staff a gwirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig a fydd yn gallu rhoi cymorth i chi ac unrhyw un arall a allai fod wedi cael eu heffeithio gan y drosedd.

  • Gallwn ddarparu cymorth i’ch helpu i ymdopi ac adfer.
  • Gallwn wneud pethau’n haws drwy siarad â’r heddlu neu wasanaethau i chi.
  • Gallwn helpu i wneud i chi deimlo’n ddiogel eto gyda diogelwch personol a diogelwch yn y cartref.
  • Gallwn eich cyflwyno i asiantaethau eraill i sicrhau eich bod yn cael y gefnogaeth orau.

Rhoi gwybod am Drosedd Casineb

Os ydych chi’n meddwl eich bod wedi dioddef trosedd casineb, neu’n meddwl eich bod wedi gweld trosedd casineb gallwch ffonio’r heddlu i roi gwybod amdano:

  • 101 (heb fod yn argyfwng) neu
  • 999 (mewn argyfwng).

Os nad ydych yn teimlo’n barod i fynd at yr heddlu, gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, e-bost neu sgwrs fyw (gweler ein gwybodaeth gyswllt isod) i roi gwybod am drosedd casineb, neu gallwch lenwi’r ffurflen adrodd gyfrinachol, ar-lein yma:

Ffurflen Adrodd Cyfrinachol

Ffurflen Adrodd Ar-lein

Cliciwch yma am y ffurflen adrodd gyfrinachol

Cliciwch i adrodd mewn ieithoedd eraill

Gallwn naill ai eich helpu i roi gwybod i’r heddlu am y digwyddiad, neu gallwch logio’r digwyddiad gyda Chymorth i Ddioddefwyr nes eich bod yn teimlo’n barod i fynd i’r Heddlu. Gallwch aros yn ddienw os dymunwch a dim ond gyda’ch caniatâd y byddem yn cysylltu â’r Heddlu.

Cael Cymorth

Rydym ar agor 24/7. Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf gallwn ddefnyddio gwasanaeth cyfieithu ar y pryd dros y ffôn. Rhowch wybod i ni pan fyddwn yn ateb yr alwad bod angen help arnoch i siarad â ni yn yr iaith rydych chi’n teimlo’n fwyaf cyfforddus ynd hi.

Os yw troseddau casineb wedi digwydd i rywun rydych chi’n ei adnabod, gallwch gysylltu â ni ar eu rhan.

Ein nod yw ateb galwadau o fewn 60 eiliad ac ymateb i negeseuon e-bost o fewn 48 awr.