Anabledd

Mae Troseddau Casineb Anabledd yn digwydd pan fydd rhywun yn cael ei dargedu oherwydd bod ganddo anabledd.

Gallai hyn fod oherwydd unrhyw un o'r canlynol:

  • Anableddau corfforol, gan gynnwys nam ar y golwg a'r clyw
  • Anableddau dysgu
  • Cyflyrau Iechyd Meddwl
  • Cyflyrau niwro-ymyrraeth, gan gynnwys awtistiaeth, ADHD a dyslecsia

Trosedd Cyfaill

Mae Trosedd Cyfaill yn digwydd pan fydd rhywun yn cyfeillio â dioddefwr i fanteisio arnynt.

Gall hyn gynnwys adnoddau ffisegol megis bwyd ac arian, neu gam-drin neu ymosod rhywiol.

Gall hyn greu sefyllfa gymhleth oherwydd gallai rhywun fod ag ofn colli'r cyfeillgarwch neu efallai ei fod yn poeni am fod yn unig.

Gall dioddefwyr Troseddau Casineb Anabledd wynebu rhwystrau ychwanegol ar ôl profi'r digwyddiad megis:


Normaleiddio'r hyn sydd wedi digwydd

Os bydd troseddau casineb yn digwydd yn aml yna gall pobl ei ‘normaleiddio’ a’i briodoli i brofiad disgwyliedig bob dydd.


Diffyg ymwybyddiaeth o beth yw Trosedd Casineb

Nid yw llawer o bobl yn ymwybodol o beth yw Trosedd Casineb, a sut y gellid diffinio’r cam-drin, bwlio, gelyniaeth neu ragfarn y maent wedi'i ddioddef fel trosedd.

Mae’n bosib na fydd pobl sydd wedi profi troseddau casineb anabledd yn sylweddoli y byddai anffurfiad, megis anaf llosgi, neu bobl â chyflwr iechyd meddwl hefyd yn cael ei gyfrif o fewn y grwpiau gwarchodedig o ddeddfwriaeth troseddau casineb.


Cyrchu Gwasanaethau

Mae’n bosib y bydd rhwystrau cyfathrebu neu hygyrchedd a allai ei gwneud yn anoddach i bobl adrodd am droseddau casineb a chyrchu cymorth.

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn cymryd pob cam posib i ddiwallu unrhyw anghenion hygyrchedd gan gynnwys gweithio gyda chyfieithwyr Iaith Arwyddion Prydain a darparu adnoddau mewn fformatau Hawdd i'w Darllen.

Mae’n bosib y bydd rhai pobl yn ei chael hi'n anodd nodi ac egluro beth ddigwyddodd iddynt fel Trosedd Casineb ac felly maent yn llai tebygol o fod â'r hyder i adrodd amdano neu gyrchu cymorth.


Ofn

Gall dioddefwyr anabl sydd â threfniadau byw'n annibynnol/byw â chymorth deimlo'n ofnus y gallai eu hannibyniaeth gael ei effeithio os ydynt yn adrodd am drosedd casineb.

Mae’n bosib y byddant hefyd yn ofni dial cymdogion os bydd y drosedd casineb yn digwydd yn eu cymdogaeth.

Os ydych yn poeni am adrodd am Drosedd Casineb gallwch siarad â Chymorth i Ddioddefwyr yn gyntaf a all wrando arnoch a siarad â chi am eich opsiynau.

Cael cymorth

Mae ein cymorth a'n cefnogaeth yn rhad ac am ddim, yn annibynnol ac yn gyfrinachol ac nid oes angen i chi fod wedi adrodd unrhyw beth i'r heddlu.

Cael cymorth

Adrodd am drosedd casineb i ni

Gallwch adrodd am Droseddau Casineb yn uniongyrchol i'n staff sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig. Mae am ddim, yn gyfrinachol a gallwch chi adrodd ar-lein neu dros y ffôn.

Adrodd am drosedd casineb