Hil

Mae Troseddau Casineb Hiliol yn digwydd pan fydd rhywun yn cael ei dargedu oherwydd ei grŵp hil.

Fel y'i diffinnir gan Cyngor ar Bopeth, Mae grŵp hil yn golygu grŵp o bobl sy'n cael eu diffinio drwy gyfeirio at eu hil, lliw, cenedligrwydd neu darddiad ethnig neu genedlaethol.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Sibwns a Theithwyr
  • Ffoaduriaid a cheiswyr lloches
  • Iddewon a Sikhiaid

Troseddau Casineb â chymhelliant hiliol yw'r achosion mwyaf cyffredin a adroddir i'r heddlu, sef tri chwarter yr holl achosion yr adroddir amdanynt, ond amcangyfrifir bod troseddau casineb hiliol yn dal i fod heb eu hadrodd i raddau helaeth.

Gall dioddefwyr Troseddau Casineb Hiliol wynebu rhwystrau ychwanegol ar ôl profi'r digwyddiad megis:

Normaleiddio'r hyn sydd wedi digwydd

Os bydd troseddau casineb yn digwydd yn aml yna gall pobl ei ‘normaleiddio’ a’i briodoli i brofiad disgwyliedig bob dydd.


Diffyg ymwybyddiaeth o beth yw Trosedd Casineb

Nid yw llawer o bobl yn ymwybodol o beth yw Trosedd Casineb, a sut y gellid diffinio’r cam-drin, bwlio, gelyniaeth neu ragfarn y maent wedi'i ddioddef fel trosedd


Rhwystrau iaith

Nid yw rhai dioddefwyr sy'n adrodd am droseddau casineb yn ymwybodol o'r gwasanaethau cyfieithu sydd ar gael ac maent yn poeni efallai na fydd eu hochr nhw o'r stori yn cael ei deall na'i chofnodi'n gywir.


Diffyg Ymddiriedaeth yn yr Heddlu ac Asiantaethau Cyfiawnder Troseddol

Mae’n bosib y bydd diffyg ymddiriedaeth mewn awdurdodau megis yr Heddlu ac asiantaethau cyfiawnder troseddol ehangach. Gall hyn achosi teimladau o rwystredigaeth ac anobaith o ran adrodd am droseddau casineb.


Rhwystrau Diwylliannol

Mae’n bosib y bydd stigma ynglŷn ag adrodd am droseddau casineb neu gyrchu cymorth mewn rhai cymunedau, neu ddim eisiau siarad am yr hyn sydd wedi digwydd rhag ofn rhoi baich ar deulu a ffrindiau.


Digwyddiadau'r Byd

Yn dilyn digwyddiadau trawmatig, gwleidyddol neu bolareiddio, gall ddod yn frawychus adrodd am Droseddau Casineb pan ymddengys bod awyrgylch o elyniaeth tuag at rai grwpiau crefyddol.

Mae rhai pobl yn teimlo y gallai eu profiad gael ei anwybyddu neu hyd yn oed ei sugno.

Os ydych chi'n poeni am adrodd am Drosedd Casineb gallwch siarad â Chymorth i Ddioddefwyr yn gyntaf a all wrando a siarad â chi am eich opsiynau.

Sicrhewch gefnogaeth mewn ieithoedd eraill

Cael cymorth

Mae ein cymorth a'n cefnogaeth yn rhad ac am ddim, yn annibynnol ac yn gyfrinachol ac nid oes angen i chi fod wedi adrodd unrhyw beth i'r heddlu.

Cael cymorth

Adrodd am drosedd casineb i ni

Gallwch adrodd am Droseddau Casineb yn uniongyrchol i'n staff sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig. Mae am ddim, yn gyfrinachol a gallwch chi adrodd ar-lein neu dros y ffôn.

Adrodd am drosedd casineb