Crefydd

Mae Troseddau Casineb Crefyddol yn digwydd pan fydd rhywun yn cael ei dargedu oherwydd ei grŵp Crefyddol.

Mae grŵp crefyddol yn golygu grŵp o bobl sy'n rhannu'r un gred grefyddol megis Mwslemiaid, Hindŵiaid a Christnogion.

Mae hefyd yn cynnwys pobl heb gred grefyddol o gwbl.

(cyngor i ddinasyddion)

Gall dioddefwyr Troseddau Casineb Crefyddol wynebu rhwystrau ychwanegol ar ôl profi'r digwyddiad megis:

Normaleiddio'r hyn sydd wedi digwydd

Os bydd troseddau casineb yn digwydd yn aml yna gall pobl ei ‘normaleiddio’ a’i briodoli i brofiad disgwyliedig bob dydd.


Digwyddiadau'r Byd

Yn dilyn digwyddiadau trawmatig, gwleidyddol neu bolareiddio, gall ddod yn frawychus adrodd am Droseddau Casineb pan ymddengys bod awyrgylch o elyniaeth tuag at rai grwpiau crefyddol.

Mae rhai pobl yn teimlo y gallai eu profiad gael ei anwybyddu neu hyd yn oed ei sugno.


Diffyg Ymddiriedaeth yn yr Heddlu ac Asiantaethau Cyfiawnder Troseddol

Mae’n bosib bod rhai aelodau o ffydd wedi cael profiadau negyddol blaenorol gyda heddluoedd. Mae’n bosib y bydd diffyg ymddiriedaeth mewn awdurdodau megis yr Heddlu ac asiantaethau cyfiawnder troseddol ehangach.

Gall hyn achosi teimladau o rwystredigaeth ac anobaith o ran adrodd am droseddau casineb.


Diffyg ymwybyddiaeth o beth yw Trosedd Casineb

Nid yw llawer o bobl yn ymwybodol o beth yw Trosedd Casineb, a sut y gellid diffinio’r cam-drin, bwlio, gelyniaeth neu ragfarn y maent wedi'i ddioddef fel trosedd


Rhwystrau Diwylliannol

Mae’n bosib y bydd stigma ynglŷn ag adrodd am drosedd casineb neu gyrchu cymorth gan wasanaethau allanol neu siarad am yr hyn sydd wedi digwydd gyda phobl nad ydynt yn rhannu'r un credoau.

Os ydych chi'n poeni am adrodd am Drosedd Casineb gallwch siarad â Chymorth i Ddioddefwyr yn gyntaf a all wrando a siarad â chi am eich opsiynau.

Cael cymorth

Mae ein cymorth a'n cefnogaeth yn rhad ac am ddim, yn annibynnol ac yn gyfrinachol ac nid oes angen i chi fod wedi adrodd unrhyw beth i'r heddlu.

Cael cymorth

Adrodd am drosedd casineb i ni

Gallwch adrodd am Droseddau Casineb yn uniongyrchol i'n staff sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig. Mae am ddim, yn gyfrinachol a gallwch chi adrodd ar-lein neu dros y ffôn.

Adrodd am drosedd casineb