Gwirfoddoli

Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu i ddiwallu anghenion cymorth y Dioddefwyr.

Pa sgiliau sydd eu hangen arnaf?

Nid oes angen unrhyw gymwysterau neu brofiad penodol arnoch chi. Fodd bynnag, bydd angen y rhinweddau a’r sgiliau pwysig canlynol arnoch:

  • Sgiliau gwrando da
  • Ymddwyn heb farnu a bod â meddwl agored
  • Ymrwymiad i gyfrinachedd
  • Diddordeb mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth
  • Hyblygrwydd

Beth gallwn ni ei gynnig i chi

Mae gwirfoddoli gyda Chymorth i Ddioddefwyr yn wobrwyol ac yn foddhaol iawn; fe gewch gyfle i roi cymorth ymarferol ac emosiynol i bobl i’w helpu i oresgyn adeg ofidus yn eu bywyd. Fel gwirfoddolwr, byddwch hefyd yn derbyn hyfforddiant arbenigol, cefnogaeth barhaus a datblygiad personol a phroffesiynol.

If you are interested in volunteering please email Casineb.CrimeWales@victimsupport.org.uk

Gwirfoddolwyr i ddarparu cymorth emosiynol dros y ffôn neu wyneb yn wyneb i ddioddefwyr troseddau casineb.

Gwirfoddolwr i ymgysylltu â’r gymuned leol i godi ymwybyddiaeth o droseddau casineb. Gall hyn gynnwys mynychu digwyddiadau, cynnal stondinau, dosbarthu taflenni a bod yn weladwy yn y gymuned.

Mae Arweinwyr Troseddau Casineb yn gweithredu fel pwyntiau cyswllt yn eu cymuned i hyrwyddo ymgysylltiad cadarnhaol â gwasanaethau, annog adrodd am droseddau casineb a digwyddiadau casineb a helpu pobl i gael gafael ar gymorth.