Yng Nghymru, rydym wedi’n sefydlu gan Lywodraeth Cymru fel y Mecanwaith Cefnogi ac Adrodd Cenedlaethol i Ddioddefwyr Troseddau a Digwyddiadau Casineb; i adrodd ar gasineb a chael mynediad i gefnogaeth.

Darparwn amrywiaeth o gefnogaeth i Ddioddefwyr megis Eiriolaeth, Cefnogaeth Emosiynol, Cefnogaeth Ariannol, Cefnogaeth Ymarferol, Ymwybyddiaeth Gymunedol a Sefydliadol, Hawliadau CICA, Diogelwch Personol, Diogelwch y Cartref a Chyfiawnder Adferol.

Mae gennym hefyd amcanion i’w bodloni yn rhan o broses Gomisiynu Llywodraeth Cymru i ddadansoddi, darparu hyfforddiant, codi ymwybyddiaeth o droseddau casineb o fewn cymunedau, a mapio cefnogaeth leol a chanolfannau adrodd 3ydd parti.

Rydym bob amser yn chwilio am Wirfoddolwyr i’n helpu i fodloni anghenion y Dioddefwyr a hefyd i fodloni amcanion Llywodraeth Cymru, felly rydym wedi creu’r rolau canlynol:

Gwirfoddolwr Cefnogi Troseddau Casineb – darparu cefnogaeth emosiynol i ddioddefwyr casineb trwy apwyntiadau wyneb yn wyneb, fel arfer yng nghartref y dioddefwr neu mewn lleoliad cymunedol. Mae hefyd modd rhoi cefnogaeth dros y ffôn.

Gwirfoddolwr Hwyluso Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb – darparu sesiynau troseddau casineb 1 awr a 2 awr i gyrff cymunedol a statudol ledled Cymru, trwy ddefnyddio ein deunyddiau a’n rhaglenni hyfforddi.

Gwirfoddolwr Dadansoddi Troseddau Casineb – gweithio gyda data wedi’u dad-bersonoli i adnabod tueddiadau, bylchau mewn gwasanaeth, meysydd ar gyfer ymyraethau a dargedir. Chwilio’r rhyngrwyd am grwpiau cefnogaeth lleol ledled Cymru a diweddaru cronfa ddata yn ogystal â chysylltu â’r sefydliadau a ganfuwyd i gynnig gwybodaeth am y Gwasanaeth Troseddau Casineb Cenedlaethol.

Gwirfoddolwr Cynorthwyol System Rheoli Achosion o Droseddau Casineb – cael diweddariadau gan y Gweithiwr Achos Troseddau Casineb neu’r Gwirfoddolwr Cefnogi Troseddau Casineb trwy e-bost neu ffôn a diweddaru cofnod achos y dioddefwr ar ein System Rheoli Achosion.

Telir costau teithio a chinio wrth wirfoddoli, ac nid oes angen bod yn y Swyddfa Cymorth i Ddioddefwyr i wneud y rôl yn effeithiol. Mae angen llenwi rolau ar draws Cymru gyfan, ond os byddwch yn derbyn, byddwch yn gweithio mewn lleoliadau sy’n addas i’ch ymrwymiadau chi yn unig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn un o’r rolau gwirfoddoli, lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais a’i dychwelyd trwy RADBOST gyda’ch ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (ni chaiff ei defnyddio’n sail i ddewis ymgeiswyr) yn nodi’n glir pa rôl rydych yn ymgeisio amdani ac ym mha ran o Gymru yr hoffech wirfoddoli, i: RHADBOST RTJR-RLRR-RCEJ, Cymorth i Ddioddefwyr, PO Box 1096, Caerdydd, CF11 1TP

Prosesir y ceisiadau a chaiff ymgeiswyr addas eu cyfweld; yn dilyn cyfweliad llwyddiannus, cynigir swydd i chi a bydd ffurflen DBS manwl yn cael ei llenwi a’i chyflwyno. Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus hefyd fynd ar hyfforddiant craidd (cwrs 4 diwrnod) a chysgodi (gwirfoddolwr cefnogi yn unig) i gael eich achredu i weithio ar eich pen eich hun.