Confidential Reporting Form and Further Information

Ffurflen Adrodd Cyfrinachol a Gwybodaeth Bellach

You can report it anonymously using this form
if that’s better for you.

Os yw’n well gennych, gallwch adrodd am y drosedd yn ddienw trwy ddefnyddio’r ffurflen hon.

National Hate Crime Report and Support Centre Wales
Canolfan Cenedlaethol Cymorth ac Adrodd Troseddau Casineb Cymru

Victim Support has been commissioned by the Welsh Government as the Official National Hate Crime Report and Support Centre for Wales.

The All Wales Hate Crime Criminal Justice Board are seeking a single mechanism and process for ensuring victims receive support and can report hate; therefore our services are promoted locally and Regional Equality Groups and Organisations are working with us to provide victim services without over-burdening or confusing victims.

Our locally based Victim Care Unit will make contact with Victims who have been referred to us within 48 hours of the crime or incident being reported, and we will conduct a needs assessment with the victim to identify what support is required. Support services are allocated to a member of staff within 72 hours of the needs assessment being completed to arrange with the victim how they would like support to be delivered (e.g. face to face or over the phone).

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynnu Cymorth i Ddioddefwyr i weithredu fel Canolfan Genedlaethol Syddogol ar gyfer Adrodd Droseddau Casineb yng Nhgymru a rhoi cymorth i’r rhai sy’n eu ddioddef.

Mae Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Troseddau Casineb Cymru Gyfan yn ceisio cael un proses a dull i sicrhau bod dioddefwyr yn cael cefnogaeth briodol ac yn gallu adrodd am gasineb; felly mae ein gwasanaethau yn cael eu hyrwyddo yn lleol, ac mae Grwpiau a Sefydliadau Cydraddoldeb Rhanbarthol yn gweithio gyda ni i ddarparu gwasanaethau i ddioddefwyr gan sicrhau nad ydym yn eu drysu ac yn rhoi gormod o bwysau ar ddioddefwyr.

Bydd ein Huned leol Gofal i Ddioddefwyr yn cysylltu â Dioddefwyr sydd wedi cael eu cyfeirio atom o fewn 48 awr o’r adeg cafodd y drosedd neu ddigwyddiad ei reportio, a byddwn yn cynnal asesiad ar anghenion y dioddefwr i ganfod pa gefnogaeth sydd ei hangen. Mae gwasanaethau cefnogi yn cael ei ddyrannu i aelod o staff o fewn 72 awr o gwblhau’r asesiad anghenion, i drefnu gyda’r dioddefwr sut yr hoffent gael y gefnogaeth (e.e. wyneb yn wyneb neu dros y ffôn).