Rhaglenni Sesiynau Ymwybyddiaeth

Comisiynwyd Cymorth i Ddioddefwyr Cymru gan Lywodraeth Cymru fel y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer rhoi Cymorth ac Adrodd am Droseddau Casineb yng Nghymru.

Mae’r Gwasanaeth Cenedlaethol wedi’i osod mewn pedwar categori:

 • Y Ganolfan Genedlaethol i Drydydd Parti Adrodd am Droseddau a Digwyddiadau Casineb yng Nghymru
 • Y darparwr Cymorth Swyddogol i HOLL Ddioddefwyr Troseddau a Digwyddiadau Casineb yng Nghymru
 • Cynyddu Nifer y Troseddau a Digwyddiadau Casineb yng Nghymru sy’n cael eu Hadrodd
 • Codi ymwybyddiaeth o Droseddau a Digwyddiadau Casineb yng Nghymru

Mae’r data sydd gan Cymorth i Ddioddefwyr yn cyfrannu at Fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer Mynd i’r Afael â Throseddau Casineb, Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru ar gyfer Troseddau Casineb, y Pedwar Heddlu yng Nghymru a’r Awdurdodau Lleol.

Rheolir y Gwasanaeth gan Gareth Cuerden, Rheolwr Troseddau Casineb Cymru Gyfan y mae modd cysylltu ag ef dros e-bost: Gareth.Cuerden@victimsupport.org.uk, a gall ef roi gwybod i chi pwy yw eich Gweithiwr Achos Troseddau Casineb Cymorth i Ddioddefwyr lleol yn ogystal â’ch cynorthwyo i gynnal dulliau lleol o fynd i’r afael â throseddau / digwyddiadau casineb a chynyddu’r nifer sy’n cael eu hadrodd.

Sesiwn Ymwybyddiaeth 2 awr

Mae’r sesiwn wybodaeth 2 awr yn canolbwyntio ar gynyddu gwybodaeth cyfranogwr am y grwpiau a amddiffynnir o droseddau casineb hyd at lefel lle y byddent yn fwy ymwybodol a hyderus i adrodd am y mater; trwy ddeall rhai o’r rhwystrau a wynebir gan ddioddefwyr.

Yn yr un modd â’r gweithdy 1 awr sydd ar gael, mae’r sesiwn yn edrych ar ddiffiniadau’r grwpiau a amddiffynnir sy’n cael eu cynnwys dan ddeddfwriaeth troseddau casineb a diffiniad troseddau casineb, ond mae’n rhoi rhagor o fanylion am y problemau / rhwystrau neu’r heriau a wynebir gan y grwpiau hynny.

Mae mwy o bwyslais ar Droseddau Cyfeillio a chynorthwyo cyfranogwyr i ddatblygu rhywfaint o sgiliau newydd wrth weithio gyda dioddefwyr a chanddynt anawsterau dysgu, er mwyn i lais y dioddefwr gael ei glywed.

Mae’r sesiwn yn cyfuno ymarferion o’r sesiwn 1 awr sydd ar gael, yn ogystal â dulliau dysgu ymarferol eraill, i ysgogi dadl a thrafodaeth rhwng grwpiau bach. Mae’r sesiwn hefyd yn rhoi manylion yr hyn a  gynigir trwy Wasanaeth Troseddau Casineb Cenedlaethol Cymorth i Ddioddefwyr, y broses a’r amserlenni.

Deilliannau Dysgu:

 • Dealltwriaeth sylfaenol o’r grwpiau a amddiffynnir sy’n cael eu cynnwys dan ddeddfwriaeth troseddau casineb
 • Mwy o ymwybyddiaeth o Drosedd Casineb ar Sail Anabledd a Newid Rhyw
 • Ymwybyddiaeth o Adran 146 (Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003)
 • Ymwybyddiaeth a arsylwyd o effaith troseddau casineb ar ddioddefwr a chymdeithas
 • Mwy o ymwybyddiaeth o’r rhwystrau i adrodd am droseddau casineb a ffyrdd o gynyddu’r adrodd hwn
 • Gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael a’u rôl yn y broses

Gofynion cyn y cwrs:

 • Os oes sesiwn gorfforaethol e-ddysgu ar gael i staff, sicrhewch fod y cyfranogwyr yn ymwybodol o’r hyfforddiant mewnol a gofynnwch iddynt gwblhau’r modiwl cyn dod i’r sesiwn

Mae modd cael adnoddau a gwybodaeth am droseddau casineb a’r Gwasanaeth Cenedlaethol trwy ymweld â:

www.reporthate.victimsupport.org.uk

I archebu sesiwn cysylltwch â Gareth Cuerden yn uniongyrchol, neu cysylltwch â’ch Swyddog Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Leol i drefnu sesiwn ar eich rhan.

Argymhellwn na ddylai dros 18 o gynrychiolwyr fod yn bresennol yn y rhaglen ymwybyddiaeth oherwydd y gweithgareddau grŵp a gynhelir yn y sesiwn; ac ni ddylai llai nag 8 o gynrychiolwyr fod yn bresennol.

Darperir y sesiynau gan Staff neu Wirfoddolwyr Troseddau Casineb Cymorth i Ddioddefwyr sy’n gweithio yng Nghymru ac felly nid yw’r sesiynau wedi’u hachredu a gallai’r deilliannau dysgu amrywio yn ddibynnol ar brofiad gweithredol a chefndir yr hwylusydd.

Nid yw’r hwyluswyr o reidrwydd yn hyfforddwyr, ond maent wrthi’n gweithio yn y sector Troseddau Casineb, yn rhoi cymorth i ddioddefwyr troseddau a digwyddiadau casineb; ac mae gan bob un ddealltwriaeth fanwl o’r problemau a wynebir gan ddioddefwyr o ran troseddau a digwyddiadau casineb yng Nghymru.