Rhaglenni Sesiynau Ymwybyddiaeth

Comisiynwyd Cymorth i Ddioddefwyr Cymru gan Lywodraeth Cymru fel y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer rhoi Cymorth ac Adrodd am Droseddau Casineb yng Nghymru.

Mae’r Gwasanaeth Cenedlaethol wedi’i osod mewn pedwar categori:

  1. Y Ganolfan Genedlaethol i Drydydd Parti Adrodd am Droseddau a Digwyddiadau Casineb yng Nghymru
  2. Y darparwr Cymorth Swyddogol i HOLL Ddioddefwyr Troseddau a Digwyddiadau Casineb yng Nghymru
  3. Cynyddu Nifer y Troseddau a Digwyddiadau Casineb yng Nghymru sy’n cael eu Hadrodd
  4. Codi ymwybyddiaeth o Droseddau a Digwyddiadau Casineb yng Nghymru

Mae’r data sydd gan Cymorth i Ddioddefwyr yn cyfrannu at Fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer Mynd i’r Afael â Throseddau Casineb, Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru ar gyfer Troseddau Casineb, y Pedwar Heddlu yng Nghymru a’r Awdurdodau Lleol.

Rheolir y Gwasanaeth gan Gareth Cuerden, Rheolwr Troseddau Casineb Cymru Gyfan y mae modd cysylltu ag ef dros e-bost: Gareth.Cuerden@victimsupport.org.uk, a gall ef roi gwybod i chi pwy yw eich Gweithiwr Achos Troseddau Casineb Cymorth i Ddioddefwyr lleol yn ogystal â’ch cynorthwyo i gynnal dulliau lleol o fynd i’r afael â throseddau / digwyddiadau casineb a chynyddu’r nifer sy’n cael eu hadrodd.

Gweithdy 1 Awr

Bwriedir i’r gweithdy 1 awr fod yn weithdy lefel mynediad i ddechrau ar y broses o ddeall troseddau casineb a’u heffaith ar ddioddefwyr a chymdeithas; mae’r deilliannau dysgu’n canolbwyntio ar roi dyhead i’r dysgwr fod eisiau gwybod rhagor.

Mae’r gweithdy 1 awr hwn yn edrych yn fras ar ddiffiniadau’r grwpiau a amddiffynnir sy’n cael eu cynnwys dan ddeddfwriaeth Troseddau Casineb yn ogystal â diffiniad trosedd casineb.

Mae’r gweithdy’n bennaf yn canolbwyntio ar hunan ddysgu trwy ymarferion sy’n ystyried effaith troseddau casineb a hunanfyfyrdod.

Mae’r sesiwn hefyd yn rhoi manylion y cymorth a gynigir trwy Wasanaeth Troseddau Casineb Cenedlaethol Cymorth i Ddioddefwyr, y broses a’r amserlenni.

Deilliannau Dysgu:

  • Dealltwriaeth sylfaenol o’r grwpiau a amddiffynnir sy’n cael eu cynnwys dan ddeddfwriaeth troseddau casineb
  • Ymwybyddiaeth o Adran 146 (Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003)
  • Ymwybyddiaeth a arsylwyd o effaith troseddau casineb ar ddioddefwr a chymdeithas
  • Gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael a’u rôl yn y broses

Gofynion cyn y cwrs:

  • Os oes sesiwn gorfforaethol e-ddysgu ar gael i staff, sicrhewch fod y cyfranogwyr yn ymwybodol o’r hyfforddiant mewnol a gofynnwch iddynt gwblhau’r modiwl cyn dod i’r sesiwn

Mae modd cael adnoddau a gwybodaeth am droseddau casineb a’r Gwasanaeth Cenedlaethol trwy ymweld â:

www.reporthate.victimsupport.org.uk

I archebu sesiwn cysylltwch â Gareth Cuerden yn uniongyrchol, neu cysylltwch â’ch Swyddog Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Leol i drefnu sesiwn ar eich rhan.

Argymhellwn na ddylai dros 18 o gynrychiolwyr fod yn bresennol yn y rhaglen ymwybyddiaeth oherwydd y gweithgareddau grŵp a gynhelir yn y sesiwn; ac ni ddylai llai nag 8 o gynrychiolwyr fod yn bresennol.

Darperir y sesiynau gan Staff neu Wirfoddolwyr Troseddau Casineb Cymorth i Ddioddefwyr sy’n gweithio yng Nghymru ac felly nid yw’r sesiynau wedi’u hachredu a gallai’r deilliannau dysgu amrywio yn ddibynnol ar brofiad gweithredol a chefndir yr hwylusydd.

Nid yw’r hwyluswyr o reidrwydd yn hyfforddwyr, ond maent wrthi’n gweithio yn y sector Troseddau Casineb, yn rhoi cymorth i ddioddefwyr troseddau a digwyddiadau casineb; ac mae gan bob un ddealltwriaeth fanwl o’r problemau a wynebir gan ddioddefwyr o ran troseddau a digwyddiadau casineb yng Nghymru.