Mae ein ffurflen ar-lein yn cael ei hadeiladu ar hyn o bryd, felly yn y cyfamser llwythwch hi i lawr, ac e-bostio’r ffurflen wedi’i llenwi i hatecrimewales@victimsupport.org.uk

Felly, beth yw Digwyddiad Casineb neu Drosedd Casineb?

Trosedd neu ddigwyddiad a gyflawnwyd oherwydd pwy ydych chi neu oherwydd bod rhywun yn tybio ei fod yn gwybod pwy ydych chi.

Yn syml, pe bai rhywun neu grŵp o bobl yn eich targedu oherwydd eich oed, anabledd, rhywioldeb, crefydd, ethnigrwydd, rhywedd (gan gynnwys eich hunaniaeth o ran rhywedd) neu’ch ffordd o fyw (e.e. Goth) neu’n troseddu yn eich erbyn, yn eich bwlio neu’n eich aflonyddu, dyna yw trosedd casineb neu ddigwyddiad casineb.

Gallai hyn gynnwys:

 • Cam-drin geiriol
 • Graffiti sarhaus
 • Ymddygiad bygythiol
 • Difrod i eiddo
 • Ymosodiad
 • Bwlio seiber
 • Negeseuon testun, e-byst neu alwadau ffôn ymosodol
 • Dwyn arian oddi wrthych.

Gall y cymorth gynnwys:

 • Cymorth Emosiynol
 • Cymorth Ymarferol
 • Eiriolaeth
 • Cyfiawnder Adferol

Os ydych mewn perygl uniongyrchol ffoniwch yr Heddlu trwy ddeialu 999 (achosion nad ydynt yn rhai brys 101).

Dychwelwch copïau caled at:
FreePost RTJR-RLRR-RCEJ
Victim Support
PO Box 1096
Cardiff
CF11 1TP

Gallwch gysylltu â Chymorth i Ddioddefwyr yn uniongyrchol i lenwi’r adroddiad dros y ffôn neu gael mynediad i gymorth (os yn briodol) 0300 30 31 982 (AM DDIM) 24/7.